Poznanie

Kristus a mystériá

Čo sa odohrávalo v starých mysterijných chrámoch, to Kristus prežil ako svetovo dejinnú skutočnosť. Ku Kristovi sa priznala obec. Dokázal tejto obci, že svet je božský. Mysterijná múdrosť sa stala pre kresťanskú obec nerozlučne spojená s osobnosťou Krista. Viera v to, že žil a že jeho vyznavači k nemu patrili, vystriedala úsilie predchádzajúcich mystérií. Časť toho, čo bolo predtým dosiahnuteľné len mystickými metódami, mohla byť nahradená presvedčením, že v tom, čo tu bolo prítomné ako Slovo, je dané božstvo. Smerodatné už bolo to, čo počuli a a videli tí, ktorí boli okolo Krista a čo sa nimi traduje. Slovo života, ktoré sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste i vy mali spoločenstvo s nami, píše sa v v Jánovej prvej epištole. A táto bezprostredná skúsenosť má objímať ako živé puto všetky generácie, má sa ako cirkev mysticky vinúť od pokolenia k pokoleniu.

Kristus navonok vyniesol do celého sveta to, čo prežívali vyvolení v chrámoch mystérií. Vzal na seba, aby svojou osobnosťou bol duchom svojej obci tým, čím bol skôr pre zúčastnených mysterijný kult. Je isté, že nemohol dať tejto svojej obci len tak bez všetkého zážitky mystérií. Ale všetkým chcel dať istotu toho, čo bolo v mystériách nazerané ako pravda. Chcel, aby život, prúdiaci v mystériách, prúdil ďalej v dejinnom vývoji ľudstva. Tak chcel tento vývoj povzniesť k vyššiemu stupňu bytia. "Blahoslavení sú tí, ktoré veria, bez toho, aby videli," vo forme dôvery chcel neotrasiteľne vštiepiť do sŕdc istotu, že existuje božstvo. Priepasť medzi zasväcovanými v mystériách a ľudom sa mala zmenšiť. Kresťanstvo malo byť prostriedkom, ktorým mohol nájsť cestu každý. Keď nie je k tomu zrelý, potom mu aspoň nie je odňatá možnosť, aby sa podieľal na mysterijnom prúde v určitej nevedomosti. "Syn človeka prišiel, aby hľadal a učinil blaženým, čo je stratené." Možnosť niečo prijímať z plodov mystérií mali mať i tí, ktorí sa ešte nemôžu zúčastniť zasvätenia. "Neradujte sa, že sú vám podriadení duchovia, ale radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebesiach." To znamená, majte dôveru v božstvo. Príde čas, keď ho nájdete.