Nový zákon

Svadba v Káni Galilejskej
Uzdravenie syna
Uzdravenie pri jazere
Nasýtenie 5.000 ľudí
Kráčanie po mori
Uzdravenie slepého
Vzkriesenie Lazara

Uzdravenie slepého od narodenia

Tu zasahuje Kristus nielen do toho, čo je medzi zrodením a smrťou, ale zasahuje až do toho, čo kráča ako individualita ľudskej duše od života k životu. Tento človek oslepol tým, aby sa božská individualita zjavila vo svojich skutkoch. Keď Kristus do neho vleje takú silu, že bude odčinené to, čo sa stalo nie vplyvom osobnosti medzi zrodením a smrťou, ani vplyvom dedičnosti, ale pôsobením ako individuality, potom má tento človek prehliadnuť. Ak má Kristus vlievať do individuality človeka silu, aby táto individualita získala schopnosť urobiť oko citlivým orgánom pre svetlo, ktorým predtým nebolo, potom musí byť v Kristovi duchovná sila, ktorá je vo svetle. To je nám tiež naznačené v Jánovom evanjeliu. Uzdraveniu slepého od narodenia predchádza v Jánovom evanjeliu kapitola, kde sa hovorí: "Teda Ježiš opäť k nim hovoril a povedal: Ja som Svetlo sveta." Predtým sa nehovorí o uzdravení slepého od narodenia, až keď je povedané: "Ja som Svetlo sveta."

Ako je o ňom písané v dnešnom Jánovom evanjeliu, je toto uzdravenie podivne znetvorené. "A Ježiš išiel okolo a videl človeka, ktorý sa narodil slepý. A pýtali sa ho učeníci jeho, hovoriac: Majstre, kto zhrešil, tento alebo jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani rodičia jeho, ale aby boli zjavené skutky Božie na ňom." Potom ho uzdravil. Tu je sa treba opýtať: Je to snáď kresťanské cítenie, keď sa to interpretuje v tomto zmysle: Tu je slepý od narodenia, ale nenarodil sa slepý preto, že by hrešili jeho rodičia alebo on, slepým bol učinený od Boha, aby mohol prísť Kristus a vykonať zázrak k sláve Božej, aby sa teda mohlo pripisovať Bohu určité pôsobenie, musel najprv byť dotknutý Bohom oslepený! Lenže to miesto sa len zle číta. Tiež sa tu vôbec nehovorí, že by sa "mali zjaviť na tomto slepcovi skutky Božie". Ak chceme tomuto znameniu rozumieť, musíme sa vrátiť k vtedajšiemu jazykovému obyčaju, ako sa používalo slovo "Boh". Najľahšie na to prídete, keď otvoríte inú kapitolu, kde je Kristus priamo obžalovaný, že o sebe tvrdil, akoby on a Boh boli jedno. Ako na to odpovedá? "Odpovedal im Ježiš: Čo nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste?" Kristus teda odpovedá: V najhlbšom vnútri ľudskej duše je zárodok Boha. Je to niečo božského. Štvrtý článok ľudskej bytosti je zárodkom božstva v človeku. "Vy ste bohovia" to znamená: Vo vás prebýva niečo božského! Toto božské je niečím iným ako človek, ako osobnosť človeka, ako tu žije medzi zrodením a smrťou, je to tiež niečo iné, než čo človek zdedil od svojich rodičov.

Odkiaľ prichádza toto božské, táto božská individualita človeka? Kráča od vtelenia k vteleniu, prechádza opakovanými pozemskými životmi. Nezhrešili teda rodičia slepého, ani jeho osobnosť, ku ktorej sa zvyčajne hovorí "ja", príčinu k tomu, že sa narodil v tomto živote slepý, vytvoril tento človek v skoršom živote. Slepým sa stal tým, že skutky Božie, prichádzajúce z predchádzajúceho života, sa v ňom ukazujú v jeho slepote. Jasne a zreteľne tu naznačuje Kristus Ježiš karmu, zákon príčiny a následku. Na čo sa teda musí pôsobiť, ak má dôjsť k vyliečeniu z tejto choroby? Nemôže sa pôsobiť na to, čo žije ako pominuteľné jástvo medzi zrodením a smrťou, ale sily sa musia zanoriť hlbšie, musia preniknúť do toho ja, ktoré kráča od života k životu. Kristova sila sa opäť stupňovala. Až doteraz sme videli, že pôsobila len na to, čo bolo pred ňou. Teraz však pôsobí na to, čo prežije ďalej za ľudský život medzi zrodením a smrťou, čo ide od jedného života k druhému. Kristus sám sa cíti ako reprezentant onoho "ja som". Keď svoju silu vlieva do tohto "ja som", keď sa takto vznešený Boh Kristus prenesie k Bohu v človeku, získava človek silu z vnútra sa vyliečiť. Tak prenikol Kristus až do najvnútornejšie podstaty duše. Jeho sila vnikla svojím pôsobením do večnej individuality chorého a urobila ju silnú tým, že samotná táto Kristova sila vystupuje v individualite chorého a tak pôsobí tiež až do následkov predchádzajúcich inkarnácií.