Nový zákon

Efez
Smyrna
Pergam
Tyatíre
Sardy
Filadelfia
Laodicea

Laodicea

Siedme obdobie zjednotí a zhromaždí okolo veľkého vodcu tých, ktorí duchovný život našli. Tí budú už do tej miery prináležať spirituálnemu životu, že sa budú líšiť od tých, ktorí odpadli, od tých, ktorí sú vlažní, ani studení, ani horúci.

Hŕstka ľudí, ktorí našli spiritualitu, bude chápať toho, ktorý sa dával poznať - môže povedať: "Ja som ten, ktorý v sebe uzatvára skutočnú konečnú bytosť, ku ktorej všetko smeruje". Lebo túto konečnú bytosť označujeme slovom "Amen". Preto stojí napísané v kapitole 3,14: "A Anjelovi zboru v Laodicee napíš: Toto hovorí ten, ktorého meno je Amen." Ten, ktorý svojou bytosťou je bytosť konečnou.