Nový zákon

Svadba v Káni Galilejskej
Uzdravenie syna
Uzdravenie pri jazere
Nasýtenie 5.000 ľudí
Kráčanie po mori
Uzdravenie slepého
Vzkriesenie Lazara

Kristus kráčajúci po mori

Tak bola trojitá schránka Ježiša pripravovaná Kristom, ktorý v nej býval, k ďalším činom, - k pôsobeniu do vnútra duší. Tu musela byť duša v trojitej schránke Ježiša natoľko slobodná, aby mohla preniesť svoje pôsobenie do druhých tiel. Ale preniesť svoje pôsobenie do druhej duše, to je ešte niečo úplne iné. To je zase ďalšie stupňovanie: Nasýtenie 5.000 ľudí a kráčanie po mori. "Druhý deň videl zástup, ktorý bol za morom, že inej lodičky nebolo, ako tá jedna, na ktorú vstúpili jeho učeníci, a že Ježiš nevstúpil so svojimi učeníkmi na loď, ale že jeho učeníci odplávali sami. Ale iné lode sa priblížili od Tiberiady k tomu miestu, kde jedli chlieb, ktorému Pán požehnal. Keď teda videl zástup, že Ježiša tu nie je, ani jeho učeníkov, vstúpili aj oni na lode a prišli do Kafarnauma, hľadajúc Ježiša." Zástup ľudí hľadá Ježiša, a potom sa hovorí: "A keď ho našli za morom, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel?" To má úplne rovnaký význam, ako u učeníkov. Tu sa nepíše, že ho videlo každé obyčajné oko, ale sa hovorí, že ho videli tí, ktorí ho hľadali, a ktorí ho našli zvýšením svojej duševnej sily.

Keď sa hovorí, že "niekto videl druhého", je to niečo iné, ako keď sa povie: "Druhý tu stál ako priestorová, telesná, fyzickému zraku viditeľná postava!" Čo sa zvyčajne vo vonkajšom živote nazýva "brať evanjelium doslova" , tým sa evanjelium berie ešte veľmi málo doslova. Kristus teraz pôsobil ešte takým spôsobom, ako o tom sám hovorí v rozhovore so samaritánkou u studne: "Ja som voda živá!" Predtým pri svadbe v Káni sa predstavil ako ten, kto je zasvätený v piatom stupni, kto vládne živlom. Teraz sa predstavuje ako ten, kto žije v týchto živloch. A Kristus ďalej ukazuje, že je zjednotený so silami, pôsobiacimi na celej Zemi, je zajedno so silami, ktoré pôsobia v celom svete. To je popisované v kapitole "O Ježišovi, ktorý má moc nad životom a smrťou", tým, že môže vládnuť silám, pôsobiacim vo fyzickom tele. Táto kapitola preto predchádza onomu znameniu, pri ktorom sa musí sila zvýšiť ešte viac. Potom vidíme, ako sa sila ďalej zvyšuje pri uzdravení slepého od narodenia.

Tento zázrak začína slovami: "Keď nadišiel večer, zostúpili učeníci k moru. A vstúpili na loď a plavili sa cez more do Kafarnauma. Stmievalo sa a Ježiš k nim neprichádzal. More sa potom zmietalo silným vanutím vetra. Keď sa už odplavila ďalej od brehu, videli Ježiša, ako ide po mori a približuje sa k lodi. I báli sa." Ľudia dávajúci dnes tlačiť evanjelia, používajú pri popise udalosti napr. tento nanajvýš zbytočný titul: "Ježiš chodí po mori", akoby niečo také niekde v tejto kapitole bolo. Kde je napísané: "Ježiš chodí po mori"? Tu sa píše: "Učeníci videli Ježiša, ako ide po mori." Evanjelia musíme brať doslova. Kristova sila sa totiž zasa zväčšila!

Stala sa teraz tak silnou, že nielen mohla pôsobiť táto sila od jednej duše do druhej, Kristova duša sa nielen mohla prejavovať svojimi silami v druhých dušiach, ale Kristus mohol pred dušou druhého, kto bol na to oprávnený, žiť vo svojej vlastnej podobe. Čo sa tu teda udialo, je toto: Nejaký človek je na inom mieste, ale jeho sila je tak veľká, že pôsobí na ľudí, ktorí sú od neho ďaleko vzdialení. Tak silne pôsobí však teraz sila Kristova: Nielenže vyvoláva v učeníkoch určitú silu, ako tomu bolo u tých, ktorí sa s ním usadili na kopci - tu len prešla sila na učeníkov, aby spôsobila onen zázrak - teraz však učeníci, hoci nemohli fyzickými očami prezrieť, kde Kristus je, majú silu vidieť Krista a pozerať na jeho postavu. Kristus na vzdialenom mieste mohol byť viditeľný tým, ku ktorým nadviazal už svoje duševné puto. Jeho vlastná postava dosiahla teraz stupňa, že môže byť duchovne videná. V okamihu, keď učeníci nemajú už možnosť fyzického videnia, nastáva u nich tým väčšia možnosť zrenia duchovného - a oni vidia Krista. Zrenie do diaľky je však úplne také, že človek má obraz predmetu akoby vo svojej bezprostrednej blízkosti. Opäť stupňovanie Kristovej sily.