Duchovné bytosti

Zvrhnutie ahrimanských mocností

V štyridsiatych rokoch minulého storočia v duchovnom svete, hraničiacim priamo s naším svetom, začal boj, metamorfóza tých bojov, ktoré sa označujú starým symbolom ako boj svätého Michaela s drakom. Tento boj v duchovnom svete sa odohrával až do novembra 1879. Po novembri 1879 v duchovnom svete Michael vybojoval víťazstvo, a drak, čiže Ahrimanské mocnosti, bol zvrhnutý do sféry ľudí. Tie mocnosti z Ahrimanovej školy, ktoré od roku 1841 až do roku 1879 viedli rozhodujúci boj v duchovnom svete, tie boli r. 1879 zvrhnuté z duchovného sveta dole do ríše človeka. A od tej doby majú svoju pevnosť, pole svojho pôsobenia - a síce zvlášť v dobe, v ktorej teraz žijeme - v myslení, cítení a v podnetoch ľudskej vôle.

Predstavme si, ako nekonečne veľa v tom, čo ľudia myslia, chcú a cítia, je v tejto našej dobe preniknuté ahrimanskými mocnosťami. Tak vznikol aj darwinizmus. Takéto udalosti v súvislosti medzi duchovným a fyzickým svetom sú v pláne celého nášho svetového poriadku a musíme s týmito konkrétnymi skutočnosťami počítať. Čo prospeje, keď zostávame visieť v abstraktne a hovoríme: Človek musí proti Ahrimanovi bojovať. Z takej abstraktnej formulky nič nevzchádza. Musíme predovšetkým vedieť, že teraz, keď tieto mocnosti dospeli dole na Zem, musíme s nimi žiť. Že nesmieme pred nimi zatvárať oči a že sa stávajú najmocnejšími, keď sa pred nimi zatvárajú oči. To je práve to, že tieto ahrimanské mocnosti, ktoré uchopili ľudský intelekt, stávajú sa najmocnejšími, keď nechceme o nich vedieť, nič sa o nich dozvedieť. Ľudia prítomnej doby niekedy vôbec netušia, v akej atmosfére duchov vlastne žijú. Ľudia dnes žijú vo veľkých masách ako spiaci, bezmyšlienkovito, nedbajú vôbec na to, čo sa deje okolo nich. V tomto ohľade sa oddávajú práve dnes mnohým ilúziám.

Od r. 1879 nastáva táto situácia: Ak chodí človek do školy, prijíma tu prírodovedecké myslenie a spôsob tohto myslenia. Osvojí si potom svetový názor v zmysle tohto prírodovedeckého spôsobu myslenia a domnieva sa, že len to, čo sa prestiera v zmyslovom svete, je to, čo je možné nazývať skutočným. Všetko ostatné že je iba výplodom fantázie, keď človek takto myslí. A ako mnohí ľudia dnes takto myslia, potom má Ahriman ľahkú prácu, potom sa vedie ahrimanským mocnostiam dobre. Lebo čo sú tieto ahrimanské mocnosti, ktoré od r. 1879 si v ľudských mysliach založili svoje pevnosti - čím sú vlastne? Ľuďmi nie sú: Sú Anjelmi, ktorí zaostali vo vývoji, Anjelmi, ktorí vyšli zo svojej vývojovej dráhy, ktorí sa odnaučili konať svoju úlohu v duchovnom svete s nami hraničiacim. Keby svoju úlohu doviedli, potom by neboli v r. 1879 zvrhnutí. Zrútili sa dolu, pretože nemôžu hore plniť svoju úlohu. Teraz chcú plniť svoju úlohu za pomoci hláv a ľudských mozgov. V ľudských mozgoch sú o jednu úroveň nižšie, než kam vlastne patria.

V roku 1879 ahrimanské mocnosti zvláštneho druhu zostúpili z duchovných výšin do ríše ľudského vývoja, predovšetkým do vývoja duchovného a duševného. Tieto mocnosti sú tu, žijú medzi nami. Majú predovšetkým snahu zmocniť sa našich hláv, zmocniť sa toho, čo myslíme a čo pociťujeme. Sú to bytosti rázu Anjelov, ktoré už nemôžu nachádzať vývoj v duchovnom svete a ktoré chcú používať ľudských hláv, aby v najbližšej dobe vo svojom vývoji pokračovali. Je potrebné, aby tento tajný, okultný duševný vývoj bol sledovaný pozornejšie. Lebo ak nebude pozorne sledovaný, potom sa zmocní práve tohto ľudského zvnútornenia ahrimanskej mocnosti, o ktoré sa tu jedná.

To je jedna vec, na ktorú je nutné dbať. Musíme byť pripravení na nebezpečenstvo najbližšieho kultúrneho vývoja, že práve v tom, čo musí byť naším najsvätejším človečenstvom, je nutné byť na stráži proti vplyvom ahrimanských mocností. Vychovávateľské otázky sú dnes podstatnými. V žiadnom inom ľudskom veku než vo veku detstva a mladosti nebude zvnútornený obsah ľudskej duše tak významný, ako tomu práve môže byť v súčasnej dobe. Začala doba, o ktorej môžeme povedať, že deti a mladí ľudia vystupujú voči nám tak, že to, čo ukazujú zvonka, ako žijú, nie je tým podstatným. Ale popri tom pôsobí skryté vnútro, a tohto skrytého vnútra si musíme veľmi všímať.