Duchovné bytosti

Národný socializmus

Vedľa boľševizmu, ktorý sa vynoril v celej svojej sile, so svojou všetko ničiacou mocou v ruskej revolúcii r. 1917, na ktorú nadväzoval masový teror a ktorú Rudolf Steiner charakterizoval ako následok pôsobenia Soratových démonov v ľuďoch, prišiel ešte v tom istom storočí druhý mocný Soratov útok, tentoraz v strednej Európe, v podobe uchopení moci Adolfom Hitlerom v r. 1933. Rudolf Steiner v septembri 1924 v cykle o Apokalypse pre kňazov Spoločenstva kresťanov akoby prorocky na celú okultnú dimenziu tejto udalosti v dejinách Nemecka a na celé dianie v súvislosti s éterickým návratom Krista predniesol: "Skôr, než môže ľudstvo správnym spôsobom prijať éterického Krista, musí sa najprv pripraviť na stretnutie so zvieraťom, ktoré vystúpi v roku 1933". Ďalších dvanásť rokov potom prebiehal tento boj so zvieraťom z priepasti, so samotným démonom Soratom, nielen v Nemecku, ale takmer vo všetkých krajinách Európy, a to spôsobom, ktorý nie je vo svojej hrôze a krutosti porovnateľný so žiadnou inou udalosťou v ľudských dejinách.

Národy Nemcov a Rusov boli na základe svojich prirodzených predpokladov povolané k tomu, aby hrali dôležitú úlohu v červánkoch éterického návratu Krista. Nemci mali za úlohu priniesť ľudstvu prostredníctvom im darovanej antroposofie posolstvo o éterickom Kristovi ako najdôležitejšej duchovnej udalosti našej doby a Rusi, ktorých Rudolf Steiner označil ako Kristov národ, mali preukázať zvláštnu citlivosť a pripravenosť na prijatie tohto zvestovania. Lebo Kristov éterický návrat, ktorý začal v 20. st. a bude trvať tri tisícky rokov, má dosiahnuť svojej kulminácie práve v prvej polovici šiestej kultúrnej epochy, ktorá musí byť založená Slovanmi, a preniknúť ako centrálny duchovný impulz celý kultúrny vývoj.

Žiadna moc na svete nemôže (a to ani Sorat) zastaviť Kristov éterický návrat. Môže mu ale klásť do cesty prekážky, ktoré môžu spôsobiť odvedenie ľudstva od tejto udalosti - v 20. st. to bol predovšetkým vstup boľševizmu a národného socializmu na scénu svetových dejín. A predsa tým tento veľký boj o zjavenie éterického Krista ešte neskončil a odporujúce mocnosti neboli zďaleka porazené. Boj pokračuje ďalej a antroposofovia, ktorí dnes o tejto udalosti majú veľké vedomosti, dostávajú tak najdôležitejšiu úlohu v súvislosti s jeho možným pokračovaním počas najbližších troch tisíc rokov. Je treba zdôrazniť význam akejsi spolupráce tajných bratstiev Západu a Východu. Národný socializmus a neskoršie Hitlerov režim získavali pomoc zo Západu. Sú tiež dobre známe horlivé snahy nacistov dostať sa do Himalájí k tam pôsobiacim tajným múdrostiam Východu. Na tomto pozadí sú tiež pochopiteľné pozitívne vzťahy Hitlera a jeho režimu ku krajinám Východu. Koniec koncov išlo vždy len o to, aby sa neustále sa rozpínajúca moc národných socialistov (o čo sa usilovali vo svetovej vojne) zamerala na odstránenie kresťanstva a všade na svete ho nahradila novopohanskými kultmi árijského pôvodu, v ktorých centre mal byť akýsi druh kultu predkov, ako ich praktizovali východné bratstvá ľavej ruky.

Týmto spôsobom a nemenej radikálne bolo pozerané na kresťanstvo boľševickými vodcami. Predovšetkým mali zničiť všetky duševné základy pre ďalšie pôsobenie Kristovho národa vo východnej Európe tým, že chceli vytvoriť nového človeka v zmysle boľševickej ideológie. Tento zo Západu importovaný model socialistického experimentu bol v Rusku spojený s ešte stále silným ázijským dedičstvom a mal sa rozšíriť do celého sveta ako jednorazovo pôsobiaci potenciál k zničeniu kultúry. Historicky sa ukazuje vzťah boľševickej vlády k východným bratstvám v známom Mahátmovom liste, ktorý priniesli Nikolaj a Helena Roerichovi na konci dvadsiatych rokov z výšin Himaláje vtedy už Stalinom vedenej vláde. V tomto liste východný Mahátma plne schvaľuje a podporuje boľševický režim v Rusku bez akejkoľvek výhrady.

Všetky tieto skutočnosti ukazujú na to, že úsilie západných a východných bratstiev ľavej ruky pôsobia rovnakým smerom ako Soratovi démoni a Sorat sám. Pôsobia spoločne proti zjaveniu Krista v éterickom svete, ako to možno v 20. st. vyčítať z hrôzovlády boľševizmu a národného socializmu.