Duchovné bytosti

Náš Anjelský sprievodca
Čo činí Anjel v astrálnom tele
Vzývanie Anjela ako najvyššieho Boha

Čo činí Anjel v astrálnom tele?

Čo robí Anjel v tomto veku v ľudskom astrálnom tele? Tieto bytosti z hierarchie Anjelov, a istým spôsobom každý jednotlivý Anjel, ktorému je daná úloha pre konkrétneho človeka (tzv. "Anjel strážny"), svojim spolupôsobením v ľudskom astrálnom tele vytvára určité obrazy. Tieto obrazy vytvárajú Anjeli pod vedením Duchov formy. Keď nepostúpime k poznaniu imaginatívnemu, nemôžeme vedieť, že v našom astrálnom tele sú neustále vytvárané obrazy, ktoré vznikajú a zanikajú. Keby tieto obrazy neboli vytvárané, nemohol by budúci vývoj ľudstva súhlasiť s úmyslami Duchov formy. K čomu chcú Duchovia formy ľudstvo priviesť (do konca vývoja Zeme a ďalej), to musia najskôr vyvíjať v obrazoch. Z týchto obrazov sa neskôr vyvinie pretvorené ľudstvo! Tieto obrazy vytvárajú Duchovia formy v našom astrálnom tele prostredníctvom Anjelov. A keď dokážeme tieto obrazy skutočne pozorovať, ukáže sa nám, že sú vytvárané podľa určitých princípov. Sú vytvárané tak, že v spôsobe ako vznikajú, sú už obsiahnuté sily pre budúci vývoj ľudstva. Anjeli pri svojej práci konajú určitý zámer - vzhľadom k budúcemu sociálnemu usporiadaniu ľudstva! Usilujú o vytváranie takých obrazov, ktoré skrze budúce medziľudské vzťahy spôsobia úplne určité sociálne pomery.

V ich činnosti je činne obsiahnutá zásada, ktorá sa dá charakterizovať asi nasledovne: V budúcnosti nemá žiadny človek prežívať šťastie, keď sú okolo neho ľudia nešťastní. V tých obrazoch vládne podnet k všeobecnému bratstvu, k úplnému zjednoteniu ducha ľudského pokolenia, slovom, k správne chápanému bratstvu v spoločenských medziľudských vzťahoch. To je prvý podnet! Je tu ešte druhý. Anjeli nesledujú konkrétne úmysly len vzhľadom na vonkajší sociálny život, ale aj vzhľadom k vnútornému duševnému životu ľudí. V budúcnosti má každý človek v každom človeku vidieť skryté božstvo! Podľa úmyslov, ktoré spočívajú v práci Anjelov, nemáme na človeka pozerať ako na vyššie vyvinuté zviera, ale máme pred človeka predstupovať s plne vyvinutým pocitom: V každom človeku sa prejavuje niečo z božských základov sveta, čo sa prejavuje v mäse a krvi! Človek má byť pochopený ako obraz, prejavujúci sa z duchovných svetov. Aby človek mohol byť takto chápaný, to je ako možnosť vkladané Anjelmi do obrazov! Až to raz bude uskutočnené, potom to bude mať úplne určité dôsledky. V budúcnosti sa tak vyvinie slobodná religiozita, spočívajúca v tom, že nie len v teórii, ale v každodennej životnej praxi, bude v každom človeku uctievaný obraz božstva. Potom už nikto nebude mať potrebu žiadneho vonkajšieho náboženstva, pretože už samo stretnutie človeka s človekom bude náboženským úkonom, sviatosťou. A cirkev bude chovať len jeden zámer: Činiť sa na fyzickej úrovni zbytočnou, pretože sa celým svojím životom stane výrazom nadzmyslového sveta. V podnetoch práce Anjelov spočíva tiež zámer: Vyliať na ľudstvo úplnú slobodu náboženského života!

A je tu ešte niečo tretieho: Poskytnúť človeku možnosť dospieť myslením k duchu, dostať sa samostatným myslením cez priepasť nerovnosti, dať všetkým ľuďom možnosť dožiť sa toho istého ducha. Dnes vo veku duše vedomej Anjeli toto konajú v ľudskom astrálnom tele. Pozvoľna majú ľudia vedome dospieť k pochopeniu toho. To patrí k ľudskému vývoju. Možno sa teda pýtať: Kde dnes možno nahliadnuť na túto prácu Anjelov? Dnes táto práca prebieha len u človeka spiaceho, v čase jeho bezvedomia, medzi zaspaním a prebudením. Avšak existujú aj tzv. vedomé stavy spánku! Väčšina ľudí, hoci vo dne vedome bdie, v najdôležitejších veciach svojho života vlastne spí. Je to smutný pohľad, s ako mnohými takto spiacimi sa stretávame, keď kráčame životom bdelo. Vo svete aj v najbližšom okolí sa okolo týchto zdanlivo bdelých spáčov odohrávajú významné veľké udalosti a oni ich nechávajú jednoducho diať sa, bez toho, aby sa o ne starali, bez toho by sa ich akokoľvek dotýkali. Nezávisle na tom, že človek vo svojom bdení práve niečo mimoriadneho zaspáva, bez ohľadu na to, či o tom chce alebo nechce niečo vedieť, prebieha v jeho astrálnom tele táto dôležitá práca Anjelov.

Aj keď mnohého človeka musíme mať za úplne nehodného nadviazať tým či oným smerom spojenie s duchovným svetom, predsa aj jeho astrálne telo je použité! Aj v jeho astrálnom tele pracuje Anjel, v pospolitosti ostatných Anjelov, na budúcnosti ľudstva! Ide o to, aby sa výsledky práce Anjelov doslova pretlačili do ospalého ľudského vedomia. Ľudia musia dospieť k poznaniu toho, čo a ako robí Anjel v ich astrálnych telách, ale len cestou duše vedomej, svojím vedomým myslením, tak aby pripravili budúcnosť ľudstva. To, čo na tomto poli učí duchovná veda, sa musí stať praktickou životnou múdrosťou, individuálnym vlastníctvom, vlastným majetkom múdrosti, pevným presvedčením, že Anjeli chcú práve to, čo je tu naznačené. Vzhľadom na priblíženie sa ideálu slobody, pokročilo už ľudské pokolenie tak ďaleko, že závisí len na ňom samom, či naznačenú udalosť prespí, alebo jej bude kráčať v ústrety s plným vedomím. Čo to znamená, ísť tejto udalosti s plným vedomím ústrety? Dnes možno človeku študovať duchovnú vedu, ktorá tu existuje. Naprosto nie je potrebné konať nič iného, ako študovať túto duchovnú vedu (nie je potrebné mať vlastné duchovné zrenie, tak ako nemusíme ísť sami do Ameriky, aby sme v ňu mohli uveriť). Okrem štúdia duchovnej vedy možno meditovať podľa praktických návodov napr. v knihe "Poznávanie vyšších svetov," čím činíme niečo naviac. Nadíde okamih, ktorý ľuďmi nemá byť zaspaný, okamih kedy ľudia prijmú z duchovných svetov, od svojich Anjelov, podnet smerujúci k tomu, aby sme mali na každom človeku oveľa väčší záujem, než aký sme naklonení mať dnes. Ľuďom bude z duchovnej strany vnuknuté určité tajomstvo: "Čím druhý človek je!" Ľudia sa dozvedia niečo úplne konkrétne o každom človeku. To je to prvé, čím bude najmä vydobytý nový sociálny život.

Druhým podnetom z duchovného sveta bude, že Anjel úplne nezvratne ukáže (nadovšetku pochybnosť), že Kristov podnet podmieňuje okrem všetkého iného, aj absolútnu a úplnú náboženskú slobodu! Kresťanstvo je to, čo umožňuje náboženskú slobodu. A tým tretím je, že človek môže kontemplovať do duchovnej podstaty sveta! Táto udalosť má nadísť tak, že k uvedenej práci Anjelov, nájde ľudská duša vedomá určitý vzťah. To čaká ľudstvo v jeho vývoji. K tomuto cieľu pracujú Anjeli svojimi obrazmi v tele astrálnom. Avšak táto udalosť, ktorú treba očakávať, je plne ponechaná ľudskej vôli (po prvý krát vo vývoji ľudstva je duchovným svetom rešpektovaná slobodná vôľa ľudstva aj v sociálnych vzťahoch. To predtým nebolo možné). Vo svetovom vývoji hrajú dôležitú úlohu tiež ešte aj iné bytosti, ktoré majú záujem na tom, aby človeka strhli stranou z jeho vývojovej cesty. Sú to ahrimanské a luciferské bytosti. Keby svoj vývoj človek prenechal len tak odovzdane svojej vlastnej prirodzenosti, musel by vlastne úplne bez námahy, akosi prirodzene dospieť k tomu, čo v jeho astrálnom tele rozvíja Anjel (nedospel by k tomu však vedomým úsilím a už vôbec nie slobodne). Pôsobí tu však luciferský vývoj, smerujúci k tomu, aby človeka odviedol od nahliadnutia do práce hierarchie Anjelov. Robí to tak, že brzdí jeho slobodnú vôľu. Prakticky sa snaží používanie slobodnej vôle zahaliť človeku temnotou. Lucifer chce urobiť človeka bytosťou dobrou, chce pre človeka vlastne dobro (duchovno), ale chce mu ho vnútiť, chce mu ho dať bez ohľadu na jeho slobodnú vôľu. Človek má byť Luciferom podľa princípov dobra takmer automaticky uvedený do jasnozrenia. Jeho slobodná vôľa - možnosť ku zlu, má byť človeku vzatá.

Luciferské bytosti chcú človeka urobiť takým, aby konal z ducha ako jednoduchý obraz ducha, bez vlastnej slobodnej vôle. Luciferské bytosti chcú urobiť človeka dobrým automatom. To súvisí s určitým tajomstvom vývoja. Luciferské bytosti zostali stáť na iných stupňoch vývoja a tak vnášajú do zemského vývoja niečo cudzorodého (vnášajú minulé do prítomného). Tieto luciferské bytosti majú veľký záujem na tom, aby sa zmocnili človeka, aby mu zabránili dostať sa k slobodnej vôli. To preto, že sami si slobodnú vôľu vo vývoji nevydobyly. Slobodná vôľa môže byť nájdená len na Zemi. Ale tieto bytosti nechcú mať so Zemou nič spoločného. Chcú prijať len vývoj saturnský, slnečný a mesačný. U toho chcú zostať a od vývoja zemského sa dištancujú. Tieto luciferské bytosti takmer nenávidia slobodnú vôľu človeka. Konajú vysoko duchovne, ale automaticky. To je mimoriadne dôležité! Preto chcú človeka pozdvihnúť z jeho nízkosti ku svojej duchovnej výške, ale chcú ho urobiť duchovne automatickým.

Keby človek na jednej strane dospel príliš rýchlo k jasnozreniu, prostredníctvom plného automaticky-duchovného pôsobenia, vzišlo by tým na druhej strane riziko, že by zaspal ono zjavenie, ku ktorému má dôjsť. Proti spomínanému zjaveniu však pracujú aj bytosti ahrimanské, ktoré sa snažia v človeku usmrtiť vedomie jeho duchovnosti. Snažia sa človeku vštepiť predstavu, že je vlastne len vyvinutejšie zviera. Ahriman je veľkým učiteľom materialistického darwinizmu! Je však tiež veľkým učiteľom všetkého technického pokroku a praktického konania vo vývoji Zeme. Neusiluje o nič iného, ako o vonkajší zmyslový život človeka. Chce mať len techniku, ktorou by človek rafinovane uspokojoval stále tie isté potreby (napr. jedla a pitia), ktorými sa uspokojuje zviera. Ahrimanskí duchovia našej doby sa snažia rozmanitými rafinovanými prostriedkami (napr. vedeckými špekuláciami) zatemniť a usmrtiť v človeku vedomie, že je obrazom božstva. V skorších dobách by ahrimanským duchom toto zatemňovanie pravdy rôznymi teóriami nebolo nič platné. Ešte v kultúre grécko-rímskej a tým viac v dobách minulých, mal človek atavistické jasnozrenie a vnímal obrazy duchovného sveta. Špekulatívne myslenie nadobudlo svojej moci (mohli by sme povedať, že sa vo svojej bezmocnosti stalo mocným), až v našom piatom poatlantskom kultúrnom období (po 15. st.). Až v tomto období je myslenie schopné uviesť dušu vedomú do oblasti duchovna, tým je však tiež schopné brániť jej do tohto duchovna vstúpiť. Až teraz prežívame obdobie, v ktorej je vedecká teória schopná človeka vedome olúpiť o jeho božskosť a o jeho skúsenosti s božským. Niečo takého je možné len vo veku duše vedomej. Ahrimanskí duchovia preto hľadia rozširovať také vedy, ktoré zatemňujú božský pôvod človeka.

Keby pozemské ľudstvo zaspalo túto udalosť, ako dôležité duchovné zjavenie budúcnosti, potom by museli Anjeli o to isté usilovať inou cestou. Potom by úmysly uložené do spomínaných astrálnych obrazov, ktoré by ľudia nedopustili uložiť v ich astrálnych telách v stave bdelom, museli byť uskutočnené skrze spiace ľudské tela - skrze telo éterické a fyzické. To, čo by ľudia zaspali vo svojom bdelom stave, toho by muselo byť dosiahnuté v spánku, pomocou ľudského tela éterického a fyzického, odpočívajúceho na posteli (touto náhradnou cestou by Anjeli dosiahli svojho postupu vo vývoji bez vedomia človeka, tzn. že človek by sa nevyvíjal). To je veľké nebezpečenstvo, vo veku duše vedomej. To sú ony udalosti, ku ktorým by mohlo dôjsť, keby sa ľudia nechceli obrátiť k duchovnému životu! Mohlo by teda dôjsť k tomu, že to, čo sa má dosiahnuť prácou Anjelov, sa dosiahne namiesto s ľuďmi bdelými, v spiacich telách ľudí. Aby mohla byť uskutočnená, museli by Anjeli svoju prácu vyňať z astrálneho tela človeka a ponoriť ju do jeho tela éterického. V tom by však už človek nebol! Konalo by sa to v tele éterickom, keď pri tom človek nie je.

Vo vývoji ľudstva by tým, muselo dôjsť neodvratne k trojakému: 1) Predovšetkým by sa v spiacom človeku, (za neprítomnosti ja a tela astrálneho) vytvorilo niečo, s čím sa človek nestretne slobodne zo svojej vôle, ale nevyhnutne, vždy - keď sa ráno prebudí, pretože to tu práve už bude. Namiesto, aby mal človek vedomie slobody, stane sa mu to pudom. A práve tým by sa to stalo škodlivé! Ak tieto obsahy neprídu do jasného bdelého vedomia, tak sa tieto veci vynoria ako ničivé pudy v pohlavnom živote. Tieto pudy by neznamenali len akési abstraktné zblúdenie, ale by prešli do sociálneho života, v ktorom by vyvolali formovanie istých sociálnych foriem. Následkom pohlavného života by to vstúpilo do ľudskej krvi, a tým by bolo v zemskom vývoji znemožnené rozvíjanie akéhokoľvek bratstva nezávislého na pokrvnej príbuznosti. Nadíde rozhodujúci okamih, kedy sa ľudstvo ocitne na rázcestí. Buď pôjde priamo, potom však musia byť ľudia bdelí, alebo sa dá strhnúť vpravo (Lucifer) alebo vľavo (Ahriman), a potom sa zo spiacich ľudí vynoria pudy, ktoré budú v ľuďoch vzbudzovať hrôzu. Keď sa stanú ľudia svojimi pohlavnými pudmi polovičnými diablami, bude sa na to pozerať prírodoveda ako na prírodnú nutnosť. To je prvé zlo.

To druhé, čo by vzišlo, by bolo inštinktívne poznanie niektorých liekov. Všetko to, čo súvisí s medicínou, potom dozná v materialistickom zmysle nesmierny pokrok. Ľuďom sa dostane inštinktívneho nazerania do liečivých síl istých látok. Ľudia dospejú k určitým úkonom, ktoré sa budú páčiť, hoci ich to istým smerom povedie do nezdravosti. Tak príde k rozšíreniu poznaniu liečivých síl, niektorých dejov a úkonov. Tým však človek zapadne do úplne škodlivých prúdov, pretože sa ľudia predovšetkým istými inštinktami dozvedia, aké choroby určité látky (resp. niektoré úkony) vyvolávajú. Tak budú môcť úplne podľa egoistických záujmov, zariaďovať veci tak, aby boli alebo neboli niektoré choroby vyvolávané. Tým budú spôsobené nesmierne škody, ktoré však budú vydávané za užitočné. Choré bude označované za zdravé!