Ďalšie témy

Štyri stupne duchovno-duševných zážitkov a ich karmické prepojenie
Prvé štádium
Druhé štádium
Tretie štádium
Štvrté štádium

Štyri stupne duchovno-duševných zážitkov a ich karmické prepojenie

Ja, astrálne a éterické telo chcú uchopiť fyzické telo z inej strany, než je zvyknuté. Chcú ho uchopiť zvnútra, a nie zvonku, ako je bežné. Uprostred života sa má uskutočniť ten istý proces, ktorý sa vlastne uskutočňuje iba tri týždne po počatí, keď duchovno-duševná organizácia človeka zostupuje z duchovno-duševného sveta do fyzického tela.

V bežnom živote tento proces nemôže nastať, pretože éterické telo je spojené s fyzickým telom. Éterické telo je teraz vyzdvihnuté z organizácie ja a uchopené astrálnym telom. Človek je ako pri narodení, kedy získava fyzické telo, a teraz to pokračuje ďalej, ale človek chce fyzické telo uchopiť z úplne inej strany. To spôsobuje bolesť. V prípade choroby vlastne tiež každá bolesť spočíva v tom, že telo je uchopené z iného smeru ako obvykle. To sa stane práve v okamihu dosiahnutia tretieho štádia. Tretie štádium sa zobjektivizuje tým, že čosi [ako meč] vnikne do fyzického tela, ktoré mu kladie odpor, pretože bez riadnej iniciácie takto uchopené byť nemôže, ak tu nie je správna iniciácia, telo odporuje a tým spôsobuje bolesť. Bolesťou odmieta to, čo prežíva. To je prvý stav zážitku, ktorý je tu znovu pre toto tretie štádium. Fyzické telo kladie odpor, ktorý sa prejavuje bolesťou.

Bolesťou vniká dovnútra skutočný duchovný svet. Prichádza bolesťou práve z druhej strany, lebo na strane bežného zmyslového vnímania a myslenia dochádza k uchopovaniu fyzického sveta. Duchovný svet je ale uchopovaný opačným spôsobom a cesta k nemu vedie cez bolesť. Najsilnejšia bolesť síce nastáva v okamihu, keď fyzické telo vytvára odpor, ale v okamihu, keď je bolesť uchopená duchovným svetom, kedy vnikne duchovný svet, sa bolesť premení na pocit slasti. V organizme je najprv bolesť, ale v bolesti prelieza dovnútra duchovný svet, ktorý prúdi bolesťou, objaví sa Seraf alebo Cherub (tak to vyplýva z imaginácie), zabodne dovnútra meč a to, že spolu s vytiahnutým mečom vytiahne vnútornosti, znamená, že človek sa stane nezávislým na fyzickom tele, tak ako ho zvyčajne máme. Vo vnútornostiach sa neprežívame, ale je v nich prechod k zážitku duchovna. Fyzická bolesť sa premení v slasť a ľudia hovoria o prítomnosti Boha, alebo keď rozlišujú, hovoria o prítomnosti duchovného sveta.