Ďalšie témy

Racionalizmus

Môžeme síce pripustiť, že svet je usporiadaný matematicky, ale zároveň si uvedomiť, že vo svete pôsobia i iné idey ako matematické.

Pripustíme však len také idey, ktoré možno vyčítať z vonkajších zmyslových dojmov a pochopiť rozumom.

To je racionalizmus, ktorý taktiež vládne vo vede i v praktickom živote.

Akonáhle sa však k ideám získaným navonok pripoja idey, ku ktorým dospievame čisto intelektuálne alebo z etického hľadiska, prechádzame opäť k idealizmu a dokončujeme tak prechod od materializmu k idealizmu.