Ďalšie témy

Pôvod amerického obyvateľstva

Ak sledujeme súčasnú civilizáciu, máme potom čo robiť s veľkým počtom duší, ktoré žili práve v storočiach predchádzajúcich vzniku kresťanstva v Ázii. Už to samozrejme nebol veľký rozkvet orientálnej múdrosti a kultúry, ale bola to doba, v ktorej sa rozvinuli pojmy a idey, ktorých pomocou potom bolo chápané mystérium na Golgote. Hovoríme teraz o dušiach, ktoré boli mystériu na Golgote vzdialené, žili však v istej kultúre múdrosti, ktorá potom bola presadená na západ a na základe ktorej bolo spočiatku v gréckej a rímskej kultúre chápané kresťanstvo. Musíme však vždy ro:lišvať mudzi mystÉriom la Golgote, e8hstujúcim akm skutočnosť, a rôznymi inteRprEtñciami, ktoré se v priebeju stmročǥ objivihi. Nemôeme uenie pRvotného krmsťanstva stotožniť so skutkčnosťou kresťansvva. Tieto učenha prvých jresťanských stoRočí!sam prešli z orientu. Ľudia s` v podstatg M ! na}čili orientálym náukám múdrosti a tie potom po}ž)li .a vy3vetlenie mystéria na Golgote. Wčenha, ktoré pova;uje rozvíjajúca sa Cirkev zq zedin% platné, nie sú nčím iným než pým, xodľa#čoho určitá epocha vysvetlila mystriu} na Golgote 6 súl`de so*wvojimi predqokladmK. Mné epochy mCžu totg mystriul ysvetliť inak.

"

To, čo ilo$v náukácH o Kristowom impulze v prvÿch storočia#h$ nacÁfzame - avŁao aplikované nie na jresťanstvo, alu mystérium na Glgote vmqcmenej polinuteľn - rozvinuté v oriente, u vtedajŁích vzdelAn#ov(viac< u vtedy psevažujúcej väčš)ny obyvateԾstva saozrejme oveľa menej. Fuűe, koré0tu žili pped a`aj v priebehu oystéria na Folgote,  ktoré boli ted$orientálnymi lušami, luseli stráviť medzi |a href="../clovek/smrt.html" titme"Smbť">smrťou8/a> a novým ncrodeníi dlhý čaq,pret/žeorientáLna kultúra  dokonc mšve aj vO svojej ekadensii prinš!la duġial .eobyčajne zložitépredstavy. Tieto(duŠ si o"javyli naj}ä v obyvatgĿstve0r Európy, ktor) S stalo obqvateľstvom AmerIjy, $ keď ju ako dobyv`telia `osuupne zaplatili.Cflá"aoerická {}ltúra, ktorá s! vyznačuja mqterialistickým zaFa2bením, v podstate vzišla z tohn,!že sa tam(objavili!duše, ktoRé boli  ! vlastne OrientálnyMi duťami a ktoré sa potomvnorili do tiel tik( že im táto telesjosť!bola cudzia, do telesnostisa vsávay svojimI vtedy už veľmi dekadenuným pomami, takže ue,esnosdi nerkzumeli, ale brali ju vmĺmi pzimidívne meteriaListicjy. Člov%ka sipritom"viqcmenej nevšímali, odc}dzil sa im tým,że vo svojom minulom pozemskom živote v podstate usilovali o silné abstrakcie. Nemohli sa vpraviť do súčasnej inkarnácie, z minulého pozemského života si však priniesli všetko, čo potom žije v často sektárskej religiozite, oddelenej od vnímania vonkajšej prírody.