Ďalšie témy

Pneumatizmus

I v tomto postoji väzí určitá jednostrannosť. Človek nemusí byť spokojný, že existujú bytosti, ktoré majú idey, ale môže dospieť k názoru, že tieto bytosti majú v sebe niečo aktívne, vôľové, schopnosť konať a tvoriť. To však môžu mať len bytosti duchovné. Svet nie je iba oduševnený, ale je svetom duchovných individuálnych bytostí, ktoré nielen iba poznávajú, ale pôsobia a tvoria. Názor, podľa ktorého tieto bytosti stelesňujú jednotnú duchovnú podstatu sveta, sa nazýva pneumatizmus.

I tento názor je oprávnený, ale zároveň tiež neúplný a tým jednostranný. Hovorí o jednotnom duchu zvlášť v panteistickom zmysle, nevysvetľuje všetky rozdielnosti, ktoré vo svete pozorujeme, rozdielne vývojové stupne bytostí a najmä záhadu zla. Predstava jednotného ducha predstavuje jednostrannosť tohto názoru. Odtiaľ je potom možné pokročiť od pneumatizmu opäť k spiritualizmu. Rozdiel medzi pneumatizmom a spiritualizmom spočíva v tom, že pneumatista vidí len jednotného vše-ducha (Brahman indickej filosofie alebo Alláh islamu), kým spiritualista rozlišuje jednotlivé duchovné bytosti - hierarchie. Môžeme to prirovnať k obrazu komárieho roja: pneumatista - panteista vidí len roj ako nediferencovaný obláčik, zatiaľ čo spiritualista rozoznáva v roji jednotlivých komárov.