Ďalšie témy

Napodobňovanie - od narodenia do troch rokov
Napodobňovanie - od troch do piatich rokov
Napodobňovanie - od piatich do siedmich rokov
Waldorfské bábiky

Waldorfská materská škola

Dieťa sa vo veku pred dosiahnutím školskej zrelosti vyznačuje tým, že sa ešte nedokáže dištancovať od svojich zmyslových skúseností, naopak je bezprostredne spojené so zákonitosťami a motívmi diktovanými zmyslovými javmi, motívy a zmysel jednajúceho dospelého prežíva ako svoje vlastné motívy. Rudolf Steiner preto charakterizuje dieťa v tomto veku ako zmyslový orgán. Zmyslový vnem a motív, ktorý tento vnem utvára, jednotlivé pozorovania a vnútorná súvislosť vnímaných obsahov, matéria a duch tvoria v tomto veku jednotu.

V strede pedagogickej koncepcie sa v tomto veku nachádza (v takom merítku, v akom nie je nikdy neskôr) zodpovedne konajúci dospelý, ktorý svojím jednaním určuje motívy. Dôležité je predovšetkým to, čo je dieťaťom prežívané, aké robí skúsenosti, čomu sa učí, čo zvnútorňuje a akú účasť na tom má dospelý. Dieťa je odkázané na výstavbu prostredia, v ktorom žije, prostredie je podmienkou pre to, aké skúsenosti vo svojom učení a vývoji v tomto veku učiní. Podľa kvality prostredia dospieva dieťa k vlastnému slobodnému jednaniu, ktoré sa v tomto veku prejavuje predovšetkým v tvorivej hre.

Podstatným prvkom výchovy v tomto období z hľadiska waldorfskej pedagogiky je slobodný akt dieťaťa v príkladnom prostredí a nemá nič spoločné s imitačným napodobovaním. Druhým aspektom je potom základná nálada istoty, z ktorého impulzu môže byť dieťa činné. Táto istota musí byť taktiež zmyslovo vnímateľná v okolí dieťaťa. Napr. poriadok v čase - rytmus - prepožičiava istotu očakávania a je základnou motiváciou pre samostatné jednanie.

Preto sa tiež deň v materskej škole odvíja tak, že sa striedajú fázy voľného konania, ktoré vychádza z momentálnej situácie (voľná hra detí, zmysluplná práca dospelého), s fázami, v ktorých, skôr pod vedením učiteľky, príde k skľudneniu a koncentrácii (napr. rytmické kruhové hry, rozprávanie v kruhu). Týždeň získava svoj poriadok pravidelne sa opakujúcimi prvkami ako napr. maľovaním akvarelovými farbami vždy v rovnaký deň týždňa, či určitými domácimi prácami. Poriadok roku je prežívaný prostredníctvom pravidelných slávností.

Pedagogický život materskej školy nie je tvorený učebnými cieľmi. Tento život je tvorený ľudsky osobnostne utváraným prostredím, v ktorom je pre deti zachovaný priestor pre konanie a prežívanie, ktorý samy napĺňajú. Preto tiež vlastným pedagogicko - didaktickým cieľom nie sú konkrétne obsahy, ale sám priestor pre rozvoj vytvorený každým z vychovávajúcich.