Ďalšie témy

1. Kontrola myšlienok
2. Iniciatíva konania
3. Povznesenosť nad radosťou a žiaľom
4. Pozitivita
5. Nepredpojatosť
6. Rovnováha

Kontrola myšlienok

Prvou podmienkou na duchovnej ceste je osvojenie si úplne jasného myslenia. Za týmto účelom treba sa, i keď na krátky čas, denne asi 5 minút (čím viac, tým lepšie) oslobodiť od blúdenia myšlienok. Musíme sa stať pánmi svojho myšlienkového sveta. Nie sme pánmi svojich myšlienok, ak nám ich určujú vonkajšie podmienky alebo spoločenské pomery, povolanie, príslušnosť k určitej národnosti atď. a tiež nám určujú spôsob ich rozvinutia.

V tomto čase musíme svoju dušu zo slobodnej vôle vyprázdniť z obyčajného každodenného behu myšlienok, a z vlastnej iniciatívy vsadiť jednu myšlienku do stredu našej duše. Nemusí to byť zaujímavá myšlienka. Čo sa má dosiahnuť, dosiahne sa lepšie, keď sa volí nezaujímavá myšlienka. Tým sa viac vzbudí sila myslenia, kým pri zaujímavej myšlienke táto sama unáša naše myslenie. Je lepšie, keď bude človek plniť túto podmienku kontroly myšlienok pomocou ceruzky než pomocou Napoleona. Kto dokáže po mesiace denne aspoň 5 minút obracať svoje myšlienky k nejakému všednému predmetu - napr. ceruzke alebo špendlíku - a vylúči všetky myšlienky, ktoré s týmto predmetom nesúvisia, učinil v tomto smere veľmi mnoho.

Treba si povedať: vychádzam z tejto myšlienky - napr. ceruzky - a priraďujem k nej z vlastnej iniciatívy všetko, čo sa môže podľa povahy veci spojiť s ňou - z čoho sa skladá, aký má tvar atď. Pritom musí byť myšlienka na konci ešte práve taká živá ako na začiatku. Možno voliť každý deň novú myšlienku, možno ale vytrvať viac dní pri jednej myšlienke.

Na konci tohto cvičenia si skúsme pocit istoty, ktorý zistíme v duši pri tichom pozorovaní, plne uvedomiť a skončiť cvičenie tým, že myslíme na prednú časť hlavy a stred chrbta (mozog a miechu) tak, ako keby sme zistený pocit chceli vliať do nich.

Pred cvičením si sadnime čo najpohodlnejšie, telesne sa čo najviac uvoľnime, a navoďme v sebe pocit mieru a pohody. Telesne i duševne sa uvoľnime. To je niekedy ťažké, ale je dôležité nezačínať cvičenie bez takéhoto vnútorného skľudnenia.

Keď sa človek po skončení cvičenia ihneď nevrhne do činnosti a nechá uplynúť aspoň štvrťhodinu, potom pocíti po nejakom čase. kedy v cvičení vážne pokračuje, ako keby mu do hlavy, do mozgu vo vlnách niečo prichádzalo, ako keby sa mu do mozgu vlnovito vracalo éterické telo.