Ďalšie témy

Karmické účinky chorôb a uzdravovanie

  • v tej istej inkarnácii:

Závisť a nežičlivosť sa prejavujú v aure, v astrálnom tele: farby sú vybledlé, slabé, bez lesku, astrálne telo stráca silu, ktorú má privádzať celému organizmu. Závisť sa prehrešuje proti súcitu, uznaniu pospolitosti všetkých ľudí. Potlačené city závisti vystupujú maskované ako malicherné kritizovanie, náruživé káranie, ako pozorovanie chýb blížnych. Závisť sa tak stáva vlastnosťou: kritickosť, ktorá je vtlačená do éterického tela.

  • v budúcej inkarnácii:

Táto vlastnosť spôsobuje výstavbu slabého fyzického tela, od narodenia sme fyzicky slabí, a kvôli tomu tiež v živote nesamostatní.

  • v tej istej inkarnácii je opakom závisti:

Ak prajeme úspech druhým, sme ním uspokojení, keď dokážeme prežívať druhé bytie súcitne. Taká povaha má harmonizujúci účinok na okolie. Karmickým následkom v neskoršom veku je, že všetko, čo podnikáme, sa darí. Priaznivým účinkom na astrálne telo je spokojná životná nálada, spokojnosť, ktorá posiluje éterické telo s ohľadom na životnú silu.

  • v budúcej inkarnácii:

Narodíme sa so silnejším fyzickým telom.


Minulá inkarnácia                   Budúca inkarnácia

1. Vonkajšie skúsenosti                  Účinky na astrálne telo

počujeme zvonku mnoho hudby       snaha o hudobné pôsobenie

získavame bohaté znalosti               nadanie v odpovedajúcom
v určitej oblasti                                 smere

2. Pociťovanie, radosť a bolesť,     Účinky na éterické telo
vnútorné zážitky, astrálne telo       ako trvalé vlastnosti

kto zažil veľa radosti                        sklon k radostnému
                                                         temperamentu

kto sa namáhal k                              nadanie k dobrým činom
dobrým činom pre city,
ktoré pritom vládnu

dobrovoľné, trpezlivé                        múdrosť, osvietenosť,
znášanie žiaľu a bolesti                    prehľad o veciach

nevierou vysychá naše                     tuposť, neschopnosť
astrálne telo                                     získať poznanie

3. Sklony a vlastnosti v                  Účinky na fyzické telo
éterickom tele                                 ako dispozície pre zdravie

kto vo svojom živote vyvinul             narodí sa s nezdravým telom
zlé sklony, pudy, vášne

pevná vôľa odvyknúť si                     dispozície pre zdravé telo
od zlých zvyklostí

život, vyžarujúci lásku                       fyzické telo, ktoré vyzerá
                                                         dlho mladé a kvitnúce

antipatia k iným, neustále                skoro starnúce telo a vrásky
kritizovanie, odťahovanie sa

vypestovaný zmysel pre zisk,           dispozícia k infekčným chorobám
ktorý je pudový a orientovaný          vo fyzickom tele
na hromadenie, sa už stal
sklonom v éterickom tele

usilovanie v prospech ľudstva,          odolnosť proti infekčným
nič nehromadí pre seba,                    chorobám
pôsobenie pre ľudstvo so
zmyslom pre celok - ako
sklon v éterickom tele

znášanie chorôb, ktoré sú                 krása telesnosti
spôsobené vonkajším
zranením tela

sklon ku klamaniu                              nesprávne vytvorené orgány

keď človek dokáže vyvinúť                 tendencia svoje slabé
len malú sebadôveru, keď sa            sebavedomie zosíliť na odpore
jeho ja nemôže spoľahnúť na           zhustenej krvi, vyhľadávanie
seba a prejavuje sa len                     príležitostí k ochoreniu cholerou
vo všeobecnostiach                           (alebo náhrada sebavýchovou)

človek v dobe kamaloky vidí,             tendencia viesť svoje prehnané
že radu skutkov vykonal s                 sebavedomie skrze nejaký druh
príliš veľkým sebavedomím,               krvného rozpadu, teda
vyplývajúcim zo spoliehania sa          nedostatočný odpor, vyhľadáva
len na seba, vidí, že je nutné             príležitosť k ochoreniu maláriou
znížiť sebavedomie

chronický sebaklam skrze                   osýpky
hĺbavú uzavretosť do seba,
bez prijímania ponaučenia

keď sa niekto príliš vyžíva                  záškrt
v jednaniach pod
vplyvom afektov


Minulá inkarnácia   Polnočná hodina v živote   Budúca inkarnácia   
                                        medzi smrťou a
                                     novým narodením

Postoj odmietajúci    vedie k zážitku temnoty v   chýbajú sily, aby si
všetky myšlienky,     devachane, kde si človek    budoval orgány,
ktoré nám                 musí vybudovať duchovný  ktorými by mohol
prinášajú možnosť    zárodok fyzického tela,       myslieť, cítiť, chcieť
objasnenia o             chýba mu svetlo                  poznať pravdy
nadzmyslovom          pochopenia pre dary,          duchovného života.
svete.                        ktoré máme prijať               Nemôže sa potom
                                 od niektorej bytosti.            na Zemi zaujímať
                                 Je to ako ísť okolo bez         o duchovný svet.
                                 bez možnosti prijať
                                 skrze poznanie sily
                                 potrebné pre budúci život.


Príklady presahujúce tri inkarnácie

1. Inkarnácia                  2. Inkarnácia                 3. Inkarnácia
(predposledná)               (posledná)                    (terajšia)

nestály život                    sklon ku klamaniu           nesprávne
nepoznajúci obetavosť                                           vytvorené orgány
ani lásku

(astrálne telo)                  (éterické telo)                 (fyzické telo)


Vidíme ako karmické účinky prebiehajú od jednej inkarnácie k druhej, a to od vyššieho k najbližšiemu nižšiemu článku bytosti v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Uzdravenie, ak sa uskutočňuje z duchovnej sféry, môže nastať len prostredníctvom karmického vyrovnania. Tento nutný duchovný proces sa väčšinou uskutočňuje až v živote medzi smrťou a novým narodením.

Je dôležité sa správne inkarnovať, aby sa ja s astrálnym a éterickým telom mohlo pokiaľ možno dobre vnoriť do fyzického tela, aby sa k nemu hodilo, aby bol vôbec možný nerušený duševný život. Môže sa stať, že ak duša správne nevstúpi do fyzického tela, stane sa bláznom. Z neznalosti si prináša telesnú organizáciu, ktorá mu neodpovedá.