Ďalšie témy

Karma národov

Zaujímavým príkladom toho, ako spolu súvisia veci v duchovnom živote, je príchod Hunov a mongolských kmeňov, ktoré sa z Ázie rozliali na Západ. Tieto mongolské národy boli pozostatkom Atlanťanov. Kým Indovia, Germáni a ďalšie národy sa ďalej vyvíjali, Mongoli boli ich bratmi, ktorí sa na určitom stupni vývoja zastavili. Ako sa na vývojovej dráhe človeka oddelili zvieratá, oddelili sa aj nižšie národy a rasy. Tieto mongolské národy boli zvyšnými Atlanťanmi, ktorí sa fyzicky vyvíjali zostupne. V astrálnom tele takýchto zaostávajúcich ľudí vidíme množstvo astrálnych rozkladných látok. Mongoli narazili na Germánov a ďalšie stredoeurópske národy, ktoré zachvátila hrôza. Hrôza je vlastnosťou astrálneho tela, v ňom sa týmto rozkladným astrálnym látkam výborne darí. Európske astrálne telá tak boli infikované a táto infekcia sa potom v neskorších generáciách prejavila vo fyzickom tele, ale nie u jedinca, ale u celých národov. To bol prípad malomocenstva, tejto strašnej choroby, ktorá v stredoveku pôsobila takú skazu. Táto choroba bola fyzickým následkom vplyvu na astrálne telo.

Už v menách môžeme nájsť poukazy na pôvod v dávnej atlantskej rase: Attila, vodca Hunov, sa v severskej reči nazýva Atli, to znamená ten, kto pochádza od Atlanťanov. Choroby národov tak majú svoje odôvodnenie. V staroveku sa o týchto veciach ešte vedelo, a Biblia ich vyjadrila pravdivo, aj keď to býva často chápané mylne: "ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho i štvrtého pokolenia ", nie sú tým totiž mienené po sebe nasledujúce individuálne inkarnácie, ale generácia, tento druh národnej karmy. Je potrebné brať to doslova, ako je potrebné vôbec veľa takých výrokov brať doslovnejšie, než sa ľudia domnievajú.

Existujú štyri stupne: naivný človek dávnych čias k nim pristupoval tak, že ich bral doslovne. Tak to bolo čím ďalej menej s tým, ako boli ľudia čím ďalej múdrejší. Chytrí liberáli, voľnomyšlienkari tieto dokumenty vykladali každý po svojom, a tak sa stalo, že mnohé nebolo vyložené, ale preložené. Potom existuje ešte jeden stupeň, stupeň symboliky. Symbolici sú ľudia, ktorí všetko vykladajú symbolicky, ako staré báje a povesti, tak aj život Ježiša Krista. Existuje ešte štvrtý stupeň, a to je človek znalý tajného poznania, ktorý opäť môže všetko chápať doslovne, pretože vďaka svojmu duchovnému poznaniu preniká do súvislostí. Z toho, čo bolo povedané, vidíme, ako sa vo fyzickom živote objavuje to, čo predtým existovalo v duchovnom živote, v citoch a návykoch. Môžeme z toho odvodiť dôležitú praktickú zásadu: Ak sa postaráme priaznivým spôsobom o návyky človeka, zlepšíme tým v ďalších generáciách nielen mravnosť, ale aj zdravotný stav národa, a naopak. To je karma národa.

Dnes je veľmi rozšírená choroba, ktorá pred dvesto rokmi bola skoro neznáma, nebola rozšířená - a touto chorobou je nervozita. Táto osobitná forma choroby je dôsledkom materialistického svetonázoru 18. storočia. Bez toho, aby predchádzali tieto materiálne myšlienkové návyky, by nevznikla. Okultista vie, že keby materializmus trval ešte desiatky rokov, mal by zhubný účinok na zdravie národov. Keby sa proti týmto myšlienkovým návykom nič neurobilo, boli by ľudia neskôr nielen bežným spôsobom nervózny, ale deti by sa rodili ako uzlíček nervov a nielenže by vnímali svoje okolie, ale každý podnet by im spôsoboval bolesť. Predovšetkým by sa nesmierne rýchlo šírili duševné choroby: v ďalších desiatkach rokov by sa rozšírili epidémie choromyseľnosti. To bolo tiež nebezpečenstvo, ktorému ľudstvo čelilo: epidémie duševných chorôb. A tento obraz budúcnosti bol príčinou toho, prečo okultní vodcovia ľudstva, Majstri múdrosti, považovali za nutné nechať do všeobecného ľudstva vplynúť niečo zo spirituálnej múdrosti. Len takýto spirituálny svetonázor môže nasledujúcim generáciám vrátiť predpoklady dobrého zdravotného stavu. Vidíme, že antroposofia je hlboké hnutie vytvorené z potreby ľudstva.