Ďalšie témy

1. Naladenie (vytvorenie vnútorného vzťahu)
2. Pokus a pozorovanie
3. Intelektuálne reflexie

Fenomenologická metóda

Waldorfská pedagogika v prírodovedných predmetoch, zvlášť na druhom stupni základnej školy, užíva tzv. fenomenologickú metódu. Zmyslom užívania fenomenologickej metódy pri pokusoch je návrat k veciam samotným, tak ako sú nám dané v našej skúsenosti - teda vytváranie určitého mosta medzi prirodzeným svetom a vedeckými konceptami. Inými slovami možno túto metódu označiť ako prevrátenie, obrat, ktorý má opäť vrátiť prioritu prirodzenému svetu našej každodennej skúsenosti. Podstatou tejto metódy je teda učiť žiakov koncentrovať sa, presne pozorovať a vnímať svoju zmyslovú skúsenosť pri priebehu pokusu, "vstúpiť do fenoménu" tak, aby v nich táto skúsenosť zanechala vnútornú stopu, ktorú môžu neskôr presne popísať, analyzovať a vyvodzovať z nej spoločné závery a teórie.

Vo fenomenologickej metóde ide o pestovanie schopnosti presného prieniku do myšlienkového fondu sveta tak, že nachádzame správne zákonitosti a pojmy v spojení s pozorovanou zmyslovou skúsenosťou. Ideálne tu nemá byť voči zmyslovému vonkajšie, ale má byť jeho vnútorným prvkom, ktorý zmyslovému svetu z hľadiska nášho poznávania nie je možné nadradiť. Naše myšlienky o svete preto nemajú byť v rozpore so spôsobom, akým k nim dospievame: Najskôr pociťujem (skutočnosť prostredníctvom svojho myslenia skúsenostné zažívam) a až potom sa tento vnem pokúšam konceptuálne uchopiť (napríklad ako elektrický jav v mojom mozgu). Nemôžem preto pravú skutočnosť považovať za niečo mimoľudského, mimo oblasť nášho prežívania (napríklad mŕtve matematické modely). Zmyslový svet nie je ilúziou, pretože ideová podstata sveta sa neskrýva za zmyslovým svetom, ale žije a pôsobí v zmyslovom svete.

Poznáme tri hlavné fázy fenomenologickej metódy. Predkladaný postup platí pre výučbu chémie a fyziky na druhom stupni waldorfských základných škôl. Vychádzame tu z metodickej učebnice fenomenologickej výučby pre učiteľov fyziky 6.-8. triedy a chémie 7. triedy od rešpektovaného waldorfského učiteľa prírodných vied Manfreda von Mackensen.

1. Naladenie (vytvorenie vnútorného vzťahu)
2. Pokus a pozorovanie
3. Intelektuálne reflexie