Ďalšie témy

Príkladom uplatnenia sociálnej trojčlennosti je podnik Barum Otrokovice

ktorý funguje v ČR. Firma Barum Continental Otrokovice, vyrába pneumatiky. Je to najväčšia výrobná jednotka v tomto obore v Európe a jednou z dvoch najväčších na svete. V roku 1932 začala firma Baťa s výrobou pneumatík v Zlíne, po roku 1948 bola firma zoštátnená. V roku 1990 začala jednanie o privatizácii, ktorá skončila spojením s koncernom Continental v roku 1993. Po vstupu koncernu Continental sa postupne, pomocou mohutnej investičnej činnosti a hlavne vďaka organizačným zmenám, spoločnosť stala z malej lokálnej firmy najväčším výrobcom pneumatík v Európe. Podnik má vyše 4 tisíc zamestnancov. Priemerný plat v krízovom roku 2009 bol 30 920,- CZK, plus 18 rôznych typov odmien a benefitov. Manažment firmy je výlučne český. Firma je jednou z najlepších v koncerne Continental v oblasti kvality, nákladov, ziskovosti a tiež v oblasti chorobnosti, fluktuácie a spokojnosti zamestnancov. Firma získava každý rok nejakú cenu ako najlepší zamestnávateľ kraja, atď. Do Otrokovíc jazdia na školenia a zapracovanie spolupracovníci z iných závodov koncernu zo všetkých krajín sveta, pracovníci z Otrokovíc chodia naopak do iných závodov,

Základným prvkom sociálnej trojčlennosti vo firme v oblasti hospodársko-telesnej (tj. bratstva, solidarita) je tímová práca a tímové odmeňovanie. Všetci robotníci pracujú v tímoch (veľkých od 5 do 20 ľudí) a majú za svoj výkon tímovú spoločnú odmenu. Pracujú teda na druhých a žijú z práce druhých – to je naplnenie základného sociálneho zákona. Robotníci si v tímoch volia svojho hovorcu, ktorý riadi prácu tímu, vytvárajú si spoločné pravidlá práce a správania, zodpovednosti a právomoci a tak sa podieľajú na riadení firmy. Vo firme mimo týchto tzv. samostatných výrobných tímov ako základných jednotiek, sú tiež tzv. Business tímy na strednej úrovni riadenia (oba typy týchto tímov sú trvalé tímy) a rada rôznych nepravidelných tímov vytvorených za účelom práce na nejakých časovo limitovaných projektoch alebo zlepšovacích návrhoch.

V oblasti politicko-duševnej sa prejavuje trojčlennosť hlavne v rovných právach pri stanovení pravidiel komunikácie a činnosti v tímoch, v účasti na riadení firmy. Rovnaké práva sú samozrejme aj v oblasti využívania 18 rôznych zamestnaneckých benefitov. Každý pracovník má právo na pripomienky a dotazy, na podanie návrhu na zlepšenie, právo na informácie o činnosti a výsledkoch podniku. Otvorená komunikácia vo firme je podporovaná, napríklad pomocou intranetových fór, anonymnej telefónnej linky dôvery, anonymných schránok na podnety a pripomienky, alebo komunikačnými flipcharty vo výrobe, kde každý môže napísať čo chce, pokiaľ sa podpíše.

V oblasti duchovnej, kultúrnej sa trojčlennosť prejavuje v iniciatívach spolupracovníkov a v ich ďalšom rozvoji. Každý je podporovaný v slobodnom podávaní námetov na zlepšenie, v slobodnej účasti na zlepšovacích projektoch a na vzdelávacích programoch pre všetkých zamestnancov. Práve veľké množstvo iniciatív a nápadov zamestnancov má najväčší podiel na úspechu firmy. Firma tiež podporuje a sponzoruje celý rad rôznych kultúrnych a vzdelávacích akcií svojich zamestnancov. Do tejto oblasti spadá tiež podnikateľská etika, ktorá je systematicky rozvíjaná. Tento podnik bol sprivatizovaný spravodlivým spôsobom v prospech súčasných aj budúcich zamestnancov a regiónu, nebol vytunelovaný. Pre aplikáciu teórie sociálnej trojčlennosti sú využívané moderné manažérske metódy a prístupy (napr. Balanced Scorecard, LeanSixSigma, maticová organizačná štruktúra, atď.), ale vždy s vedomím súvislostí z pohľadu sociálnej trojčlennosti a s duchovným nadhľadom, ktorý umožňuje rozlíšiť primeranosť metód a postupov a ich duchovné opodstatnenie.