Človek

Štvornosť fyzického tela
Mužské a ženské telo
Mužský a ženský mozog
Prečo fyzické telo hnije?
Telo človeka v budúcnosti
Fantóm fyzického tela
Dedičnosť
Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom
Utváranie ľudskej hlavy
Podstata únavy
O štítnej žľaze

Štvornosť fyzického tela

Fyzické telo pozostáva zo štyroch skupenstiev v zmysle štyroch živlov, zeme, vody, vzduchu a ohňa, ako nich učil už Aristoteles. Pevnú časť fyzického tela je možné popísať, tekuté telo už nie, vzdušnú, plynnú časť ešte menej a tepelné telo už vôbec nie. Fyzické telo je teda štvoro. Keby však do fyzického tela nezasahovali vyššie princípy, život, duša a duch, prostredníctvom svojich médií, vody, vzduchu a ohňa - alebo lepšie povedané, prostredníctvom toho, čo má charakter tekutiny, vzduchu a tepla - bolo by fyzické telo iba mŕtvolou, ktorú Zem okamžite rozloží, akonáhle ho opustia vyššie princípy.

Už len za to, že žijeme, vďačíme prvému nadzmyslovému článku, éterickému telu, ktoré svojimi silami oživuje vodný organizmus človeka a je v ňom ukotvené. Že sme oduševnené bytosti, za to vďačíme duševnému čiže astrálnemu telu, ktoré sa prostredníctvom vzdušného živlu spája s fyzickým telom. K tomu sa vzťahujú biblické slová: "a vdýchol mu do nozdier dych života". Prostredníctvom dychu sa astrálne telo spája s fyzickým. K preduchovneniu silou našej individuality nakoniec dochádza prostredníctvom ja, ktoré je naším duchovným organizmom. Toto ja je viazané na náš tepelný organizmus.

Na pevné nerastné telo pôsobia len sily vyžarujúce zvnútra Zeme, ako napríklad sily tiaže. Toto fyzické telo by nežilo, keby neobsahovalo tekutého človeka, do ktorého je začlenené éterické telo. Živé telo je potom oduševnené vytvorením dýchacej sústavy, to znamená začlenením vlastného vzdušného tela. Prostredníctvom živlu vzduchu, prostredníctvom vzdušného stavu látok, môžu duševno-astrálne sily zasahovať do fyzického tela. Kvalita duševnosti je doma vo hviezdnom kozme. Človek má celkom individuálne duševno-astrálne telo, ktoré priamo zasahuje do vzdušného človeka a odtiaľto prežaruje celú jeho bytosť. A nakoniec máme vo fyzickom tele ešte tepelného človeka, organizované, v sebe súdržné tepelné telo. Tento tepelný organizmus je nositeľom našej duchovnej individuality, preniká všetky doteraz popísané ústrojnosti a je ukotvený v krvi.

Telesným základom ľudskej osobnosti je tak štvoro fyzické telo. Éterické telo ukotvené v tekutom podiele pritom hrá sprostredkovateľskú úlohu medzi duchovno-duševno a fyzicko-telesnou zložkou. Človek je organizovaný zhora dole z ducha. Primát má duch. Ja je teda jednotou, ktorá všetko zahŕňa. Všetko prestupujúci živel tepla či ohňa má k jednote najbližšie. Duševno-astrálny článok je organizovaný polárne, dvojnosť so všetkými príslušnými fenoménmi, ako je zrkadlenie, protiklad atď., patrí k astrálnemu svetu. Každá duševná vlastnosť má svoj protiklad, dve základné sily sú sympatia a antipatia, chápané v najširšom objektívnom zmysle, nielen ako subjektívne pocity. K úrovni éterických tvorivých síl patrí trojnosť, funkčnosť je vždy spojená s vyrovnávaním medzi dvoma pólmi. Funkcie sa odohrávajú medzi dvoma pólmi alebo polaritou. Prvým zohľadnením tejto skutočnosti éterického tela je pojem trojčlennosti ľudského organizmu. A k fyzickému telu, to znamená k účinnosti čisto fyzicky pôsobiacich síl v priestore, musíme priradiť štvornosť. Tu je všetko usporiadané podľa štyroch priestorových smerov. A látky sa môžu vyskytovať v štyroch formách existencie: ako pevné, kvapalné, plynné a tepelné. Fyzické teplo je najvyšším z pozemských živlov.