Človek

Pravé Ja
Druhé - vyššie Ja
Pozemské ja
Vidíme svojím Ja
Ja prežívame ako v zrkadlovom obraze
Uvedomovanie ja
Zážitok ja
Ktoré zážitky ja nepodnecuje zmyslový svet?
Ilúzia osobného ja
Prežívanie dieťaťa, keď sa necíti ja a keď sa začne cítiť ako ja
Vonkajší svet sa musí stať našou predstavou
Svedomie
Súdnosť človeka

Pravé Ja

Vyššie Ja nie je ešte naším pravým Ja. Keď vedie človek svoje meditatívne cvičenia ďalej, otvára sa mu ešte vyšší svet, ktorý Rudolf Steiner nazýva nadduchovným svetom. Keď bol v duchovnom svete ešte obklopený svojimi spomienkami, potom sa musí tiež od nich oddeliť a všetko, čo by ho mohlo ešte spájať v zážitkoch jeho myslenia, cítenia a chcenia s pozemským, elementárnym alebo duchovným svetom, musí z vlastnej vôle vyhladiť. Musí vymazať seba samého. Duša potom stojí ako nič pred ničotou.

Keď získal človek nutnú duševnú silu, aby vedome uskutočnil tento krok, potom sa mu vynorí z ním vyvolaného zabudnutia pravá podstata "Ja". Toto pravé Ja existuje v nadduchovnom svete ako samostatná duchovná bytosť na svojom okolí pomerne nezávislá. Je pravým jadrom človeka. Neinkarnuje sa, vrhá len svoj tieň v podobe pozemského ja do života medzi narodením a smrťou.