Človek

Vznik logiky
Grécky chrám
Gotický chrám
Pýthie
Julián Apostata - Tycho Brahe
Čo ťahalo dušu Alexandra Veľkého k výbojom?
Prečo zanikla Rímska ríša?

Gotický chrám

U gotického kostola vidíme, ako to, čo je vyjadrené jeho formami, si nemôžeme myslieť, ani to nemôžeme cítiť bez prítomnosti pobožného zástupu. V tvaroch gotických oblúkov leží pre niekoho, kto má pre to cit, niečo, čo by ani nemohol cítiť inak, než akoby si povedal: Keď v tom kostole nie je pobožný zástup a nezopne ruky do podoby takého oblúka, potom v tom celku niečo chýba. Gotický kostol nie je len príbytok Boží, ale súčasne zhromaždisko zástupu, ktorý sa tam k Bohu modlí.

Tak ľudstvo v istom zmysle zase prekračuje vrchol svojho vlastného vývoja. Vidíme, ako to, čo vďaka gréckemu zmyslu pre priestor bolo podivuhodne preciťované v priestorových líniách, v stĺpoch a trámoch, sa neskôr dostalo do dekadencie. Stĺp, ktorý nenesie, z ktorého sa stal obyčajný dekoratívny motív, to nie je pre grécke cítenie žiadny stĺp. Grécka kultúrna epocha predstavovala najkrajšie prelínanie ľudského vedomia, vtedy novo objaveného vo vnútri, a božskej prítomnosti, pociťovanej vonku v priestore. Človek v tejto kultúrnej epoche celo zrastal so svetom fyzických zmyslov.